Закон и Операторы связи.

Какие технологии, что там внутри, что интересно завтрашним сетевым администраторам?
Аватара пользователя
rbspeeze

 
Сообщения: 44
Зарегистрирован:
18 ноя 2006, 06:52
Откуда: Кишинёв(DaxiNet)

Закон и Операторы связи.

Сообщение rbspeeze 24 дек 2009, 13:41

Aprobat prin Hotărîrea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI
nr.197 din 23.07.2009

GHIDUL
furnizorului de servicii publice de comunicaţii electronice privind respectarea drepturilor utilizatorilor finali

Ghidul reprezintă o convergenţă a dispoziţiilor de drept intern şi a legislaţiei comunitare în vederea creării unor linii directoare de respectare a drepturilor utilizatorilor finali.

Avînd în vedere considerentele Studiului (anexa nr.1), ANRCETI a găsit oportun de a propune unele măsuri imediate, nu atît pe calea reglementării situaţiei, cît pe calea coordonării comportamentului corespunzător a furnizorilor în relaţia lor cu utilizatorii finali. Scopul Ghidului fiind oferirea unor recomandări în vederea aplicării legislaţiei în vigoare, precum şi a experienţei şi bunelor practici comunitare.

Întru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare (Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, Legea privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003 şi Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002), furnizorii de servicii publice de comunicaţii electronice sunt obligaţi:

1. să includă în contract
• serviciile furnizate, nivelul de calitate al acestora, precum şi termenul în care se realizează conectarea iniţială, informaţii detaliate despre preţurile şi tarifele aplicate şi mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate tarifele aplicabile, inclusiv costurile pentru trecere la alt pachet (condiţiile de migrare) – art.22, art.58 alin.(1) lit.b)-d), art.59 alin.(1), alin.(2) lit.c)-d), alin.(3) din Legea nr.241/2007; art.5 lit.d), art.11 lit.b), f), art.16 alin.(1), art.20 alin.(6), (7) din Legea nr.105/2003),
• condiţiile de reînnoire şi de reziliere a contractului (art.22, art.58 alin.(1) lit.e), alin.(2)-(3), art.59 alin.(2) lit.e) din Legea nr.241/2007),
• compensările (despăgubirile) şi metodele de rambursare care se aplică în cazul în care nu se atinge nivelul de calitate a serviciilor prevăzut în contract sau celelalte clauze contractuale, metode de iniţiere a procedurii de soluţionare a litigiilor (art.20 alin.(2) lit.b), art.58 alin.(1) lit.f), g), art.59 alin.(2) lit.f) din Legea nr.241/2007; art.11 lit.d), art.15, art.16 alin.(1)-(4), art.20 alin.(7), art.26 alin.(4) din Legea nr.105/2003),
• tipurile de servicii de deservire tehnică acordate, acţiuni care pot fi întreprinse de către furnizor ca răspuns la incidentele sau ameninţările şi vulnerabilităţile privind securitatea sau integritatea reţelei şi/sau serviciului (art.58 alin.(2) lit.c), art.59 alin.(2) lit.d) din Legea nr.241/2007; art.11 lit.e) din Legea nr.105/2003),
• specificarea că plata pentru serviciile furnizate este exprimată în monedă naţională, iar în cazul în care obligaţia de plată este exprimată în valută străină să se indice în factura expediată către utilizatorul final, cursul de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei existent la data executării obligaţiei, făcută de utilizator în monedă naţională (art.583 alin.(2) din Codul civil),
• condiţii în care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr.17-XVI din 15.02.2007 de către furnizori (art.20 alin.(2) lit.e), art.62 alin.(2), (4) din Legea nr.241/2007),
• termeni de reziliere a contractului (art.975 din Codul civil);

2. să excludă din contract clauze
• care limitează sau exclud drepturile juridice ale utilizatorului final faţă de furnizor în cazul neexecutării totale sau parţiale sau al executării inadecvate de către furnizor a oricărora dintre obligaţiile contractuale, inclusiv drepturile utilizatorului final de a compensa o datorie către furnizor printr-o creanţă pe care utilizatorul final ar putea să o deţină împotriva acestuia (art.4 alin.(2), (4), art.5 lit.c), art.11 lit.d), art.15 din Legea nr.105/2003; art.718 lit.h), art.719 lit.b) din Codul civil),
• care îi permit furnizorului să reţină o plată efectuată de utilizatorul final în cazul în care acesta din urmă nu încheie, nu execută sau reziliază înainte de termen contractul, fără a acorda utilizatorului final dreptul de a fi primit o despăgubire echivalentă aceleiaşi sume în cazul în care furnizorul nu încheie, nu execută sau reziliază înainte de termen contractul (art.4 alin.(2), (4) din Legea nr.105/2003; art.719 lit.b), lit.h) prima liniuţă din Codul civil),
• prin care furnizorul are dreptul de a solicita utilizatorului final care nu îşi îndeplineşte obligaţia să plătească drept despăgubire o sumă excesivă în raport cu prejudiciul suferit de furnizor (art.4 alin.(2), (4) din Legea nr.105/2003; art.719 lit.e) din Codul civil),
• care îi permit furnizorului să rezilieze contractul după bunul plac, în timp ce utilizatorul final nu beneficiază de acelaşi drept (art.4 alin.(2), (4), art.11 lit.a), art.16 din Legea nr.105/2003; art.718 lit.e), art.719 lit.h) prima liniuţă din Codul civil),
• care îi permit furnizorului să rezilieze un contract cu durată nedeterminată fără un preaviz rezonabil, cu excepţia cazurilor de încălcare gravă a contractului din partea utilizatorului final (art.719 lit.d) din Codul civil);
• care îi permit furnizorului de a reînnoi (prelungi) automat un contract cu durată determinată în absenţa unei indicaţii contrare din partea utilizatorului final şi în cazul în care acesta din urmă trebuie să respecte un preaviz lung de reziliere a contractului la sfîrşitul fiecărei perioade de reînnoire (prelungire) (art.719 lit.j) din Codul civil),
• care îi permit furnizorului să mărească tariful (preţul) convenit cu utilizatorul final în momentul încheierii contractului fără a acorda utilizatorului final dreptul de a rezilia contractul (art.11 lit.f) din Legea nr.105/2003),
• care obligă utilizatorul final să îşi îndeplinească toate obligaţiile, în timp ce furnizorul nu îşi respectă în totalitate obligaţiile (art.4 alin.(2), (4), art.9 lit.d), art.10 alin.(2), art.11 lit.a), art.26 alin.(4) din Legea nr.105/2003; art.716 alin.(2) lit.b) din Codul civil),
• care îi oferă furnizorului posibilitatea să îşi transfere obligaţiile în temeiul contractului, fără acordul utilizatorului final (art.719 lit.k) din Codul civil),
• care îi permit furnizorului să modifice unilateral clauzele contractului, inclusiv caracteristicile serviciului (art.4 alin.(2), (4), art.9 lit.d), art.10 alin.(2), art.11 lit.f) din Legea nr.105/2003; art.718 lit.d) din Codul civil),
• care îi permit furnizorului de a modifica unilateral clauzele contractului comunicate utilizatorului final în formă scrisă [pe un suport trainic (durabil) sub formă de document] prin clauze contractuale în format electronic cu privire la care utilizatorul final nu şi-a dat acordul, precum şi care îi permit neglijarea dreptului utilizatorului final de a fi preavizat, în formă scrisă, în timp util, cu cel puţin o lună înainte, de intrare în vigoare a acestor modificări, precum şi informat asupra dreptului lui de a rezilia contractul, fără penalităţi (despăgubiri), în cazul în care nu acceptă noile condiţii (art.58 alin.(2)-(3) din Legea nr.241/2007),

3. să expună clauzele contractuale într-un limbaj simplu, inteligibil, totodată clauzele trebuie să fie lizibile (art.4 alin.(3), art.11 lit.b), art.20 alin.(6) din Legea nr.105/2003),

4. să pună la dispoziţia abonatului clauzele contractuale astfel încît să îi ofere efectiv posibilitatea de a lua cunoştinţă de ele înainte de încheierea contractului, ţinîndu-se seama în mod corespunzător de mijlocul de comunicare utilizat (art.712 alin.(3) din Codul civil),

5. să solicite consimţămîntul expres din partea abonatului cu privire la orice altă plată suplimentară faţă de cea prin care se remunerează obligaţia contractuală principală a furnizorului. Deducerea consimţămîntului prin utilizarea unor sisteme de opţiuni predefinite (informarea în prealabil de pe site-urile Internet) este inechitabilă, astfel, în cazul în care furnizorul nu a obţinut consimţămîntul expres al abonatului însă l-a dedus utilizînd opţiuni incluse în mod automat pe care abonatul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară, furnizorul ar trebui să ramburseze această plată, dacă abonatul o pretinde (art.11 lit.c) din Legea nr.105/2003),

În vederea respectării intereselor economice ale utilizatorulor finali (art.10 alin.(2) din Legea nr.105/2003), luînd în considerare că serviciile de comunicaţii electronice trebuie furnizate în condiţii de concurenţă (art.19 alin.(3) din Legea nr.241/2007), furnizorilor de servicii publice de comunicaţii electronice li se recomandă să excludă din activitatea sa următoarele acţiuni (Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori):

1. propunerea achiziţionării unui serviciu la un preţ declarat fără a se menţiona că există motive rezonabile în baza cărora furnizorul ar aprecia că nu va putea furniza serviciul respectiv la preţul declarat pentru o anumită perioadă în mod corespunzător ţinînd seama de serviciul lansat, de amploarea publicităţii şi de preţul declarat (publicitate-capcană) (practici comerciale înşelătoare – pct.5 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

2. propunerea achiziţionării unui serviciu la un preţ declarat, urmată de refuzul de a prelua comenzi pentru acesta cu intenţia de a promova un alt serviciu (capcană şi deturnare) (practici comerciale înşelătoare – pct.6 (b) din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

3. declaraţii false că un serviciu nu va fi disponibil decît pentru un interval de timp foarte scurt sau doar în condiţii speciale pentru un interval de timp foarte scurt, pentru a determina decizia imediată a utilizatorilor finali şi pentru a-i priva de timpul de gîndire necesar şi de posibilitatea de a face o alegere în cunoştinţă de cauză (practici comerciale înşelătoare – pct.7 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

4. prezentarea drepturilor de care utilizatorii finali beneficiază prin lege ca o caracteristică distinctivă a ofertei sale (practici comerciale înşelătoare – pct.10 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

5. afirmarea că serviciul poate creşte şansele de cîştig la jocurile de noroc (practici comerciale înşelătoare – pct.16 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE).

6. diseminarea informaţii de facto inexacte privind condiţiile pieţei sau posibilitatea de a găsi un serviciu, incitînd astfel abonatul să achiziţioneze serviciul respectiv în condiţii mai puţin favorabile decît condiţiile normale ale pieţei (practici comerciale înşelătoare – pct.18 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

7. afirmări, în cadrul unei practici comerciale, că se va organiza un concurs sau se va oferi posibilitatea cîştigării unui premiu fără a acorda premiile specificate sau echivalentul acestora (practici comerciale înşelătoare – pct.19 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

8. descrierea unui serviciu ca „gratuit”, „bonus”, „fără taxe” sau în termeni similari în cazul în care utilizatorul final trebuie să suporte alte costuri, în afara de costurile inevitabile ce rezultă din practica comercială şi furnizarea serviciului (practici comerciale înşelătoare – pct.20 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

9. efectuarea de vizite personale la domiciliul utilizatorului final, ignorînd solicitarea acestuia de a pleca sau de a nu reveni, cu excepţia situaţiilor legitime şi în măsură justificată, conform legislaţiei, pentru punerea în aplicare a unei obligaţii contractuale şi în măsura în care o permite (practici comerciale agresive – pct.25 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

10. efectuarea de solicitări repetate şi nedorite prin telefon, fax sau e-mail sau alt mijloc de comunicare la distanţă, cu excepţia situaţiilor legitime şi în măsură justificată, conform legislaţiei, pentru punerea în aplicare a unei obligaţii contractuale şi în măsura în care o permite (practici comerciale agresive – pct.26 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

11. includerea în reclamă a îndemnului direct adresat copiilor de a cumpăra serviciile promovate sau de a convinge părinţii sau alţi adulţi să le cumpere serviciile promovate (practici comerciale agresive – pct.28 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE);

12. crearea utilizatorilor finali falsa impresie că au cîştigat sau vor cîştiga dacă întreprind o anumită acţiune, un premiu sau un alt avantaj similar, în condiţiile în care: (a) fie nu există nici un premiu ori avantaj similar, (b) fie acţiunea pe care ar trebui să o întreprindă pentru a cîştiga premiul sau alt avantaj similar este condiţionată de plata unei sume de bani sau de suportarea unui cost (practici comerciale agresive – pct.31 din Anexa I a Directivei 2005/29/CE).


Соответсвенно и для Рускоязычных уважаемых посетителей форума.
Приложение 2
к Постановлению Административного совета
Национального агентства
по регулированию в области электронных
коммуникаций и информационных технологий
№197 от 23.07.2009 г.

СПРАВОЧНИК
поставщика услуг электронных коммуникаций общего пользования
по соблюдению прав конечных пользователей

Данный справочник представляет собой совокупность внутренних правовых норм и норм законодательства европейского сообщества в целях создания основных требований для соблюдения прав конечных пользователей.
Принимая во внимание соображения, изложенные в Исследовании (приложение 1), НАРЭКИТ считает целесообразным предложить некоторые срочные меры не столько путем урегулирования создавшейся ситуации, сколько путем согласования надлежащей деятельности поставщиков в отношениях с конечными пользователями. Целью Справочника является предоставление некоторых рекомендаций по применению действующего законодательства, а также опыта и положительной практики европейского сообщества.
В целях применения положений действующего законодательства (Закон об электронных коммуникациях №241-XVI от 15.11.2007 г., Закон о защите прав потребителей №105-XV от 13.03.2003 г. и Гражданский кодекс Республики Молдова №1107-XV от 06.06.2002 г.) поставщики услуг электронных коммуникаций общего пользования должны:
1. включить в договор:
· перечень предоставляемых услуг, уровень их качества, а также срок осуществления первоначального подключения, подробную информацию о применяемых ценах и тарифах и порядок получения актуализированной информации о всех применяемых тарифах, в том числе стоимость перехода на другой пакет (условия перехода) – статья 22, пункты b)-d) части (1) статьи 58, часть (1), пункты c)-d) части (2), часть (3) статьи 59 Закона №241/2007; пункт d) статьи 5, пункты b), f) статьи 11, часть (1) статьи 16, части (6), (7) статьи 20 Закона №105/2003),
· условия продления и расторжения договора (статья 22, пункт e) части (1), части (2)-(3) статьи 58, пункт e) части (2) статьи 59 Закона №241/2007),
· применяемые возмещения и методы их осуществления в случае недостижения уровня качества услуг, предусмотренного договором или другими договорными условиями, порядок инициирования процедуры разрешения споров (пункт b) части (2) статьи 20, пункты f), g) части (1) статьи 58, пункт f) части (2) статьи 59 Закона №241/2007; пункт d) статьи 11, статья 15, части (1)-(4) статьи 16, часть (7) статьи 20, часть (4) статьи 26 Закона №105/2003),
· виды предоставляемых услуг технического обслуживания, меры, которые могут быть предприняты поставщиком в ответ на происшествия или угрозы и проблемы в адрес безопасности или целостности сети и/или услуги (пункт c) части (2) статьи 58, пункт d) части (2) статьи 59 Закона №241/2007; пункт e) статьи 11 Закона №105/2003),
· указание о том, что плата за предоставляемые услуги выражена в национальной валюте, а в случае, если обязанность оплаты выражена в иностранной валюте, в счете-фактуре, отправляемой конечному пользователю, необходимо указать обменный курс Национального банка Молдовы на дату исполнения обязательства пользователем в национальной валюте (часть (2) статьи 583 Гражданского кодекса),
· условия обработки персональных данных согласно Закону о защите персональных данных №17-XVI от 15.02.2007 года поставщиками (пункт e) части (2) статьи 20, части (2), (4) статьи 62 Закона №241/2007),
· срок расторжения договора (статья 975 Гражданского кодекса);
2. исключить из договора условия:
· ограничивающие или исключающие юридические права конечного пользователя перед поставщиком в случае полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком каких-либо договорных обязательств, в том числе права конечного пользователя на погашение долга перед поставщиком посредством долгового обязательства, которым конечный пользователь может обладать против него (части (2), (4) статьи 4, пункт c) статьи 5, пункт d) статьи 11, статья 15 Закона №105/2003; пункт h) статьи 718, пункт b) статьи 719 Гражданского кодекса),
· позволяющие поставщику удержать плату, осуществленную конечным пользователем в случае незаключения, неисполнения или досрочного расторжения последним договора, без предоставления конечному пользователю права на получение возмещения в размере этой суммы в случае незаключения, неисполнения или досрочного расторжения договора поставщиком (части (2), (4) статьи 4 Закона №105/2003; пункт b), первый подабзац пункта h)статьи 719 Гражданского кодекса),
· на основе которых поставщик обладает правом истребования от конечного пользователя, не исполняющего свое обязательство, выплатить в качестве возмещения чрезмерную сумму по отношению к убыткам, понесенным поставщиком (части (2), (4) статьи 4 Закона №105/2003; пункт e) статьи 719 Гражданского кодекса),
· позволяющие поставщику расторгнуть договор по своему усмотрению, в то время как конечный пользователь не обладает таким правом (части (2), (4) статьи 4, пункт a) статьи 11, статья 16 Закона №105/2003; пункт e) статьи 718, первый подабзац пункта h) статьи 719 Гражданского кодекса),
· позволяющие поставщику расторгнуть договор, заключенный на неограниченный срок, без разумного предварительного предупреждения, за исключением случаев грубого нарушения условий договора конечным пользователем (пункт d) статьи 719 Гражданского кодекса);
· позволяющие поставщику автоматически продлить договор, заключенный на определенный срок, в отсутствие противного указания со стороны конечного пользователя и в случае, когда последним должен соблюдаться длительный срок предварительного предупреждения по окончании каждого периода продления договора (пункт j) статьи 719 Гражданского кодекса),
· позволяющие поставщику увеличить тариф (цену), установленную по соглашению с конечным пользователем при заключении договора, без предоставления конечному пользователю права на расторжение договора (пункт f) статьи 11 Закона №105/2003),
· обязывающие конечного пользователя выполнять все обязательства, в то время как поставщик выполняет свои обязательства не в полном объеме (части (2), (4) статьи 4, пункт d) статьи 9, часть (2) статьи 10, пункт a) статьи 11, часть (4) статьи 26 Закона №105/2003; пункт b) части (2) статьи 716 Гражданского кодекса),
· предоставляющие поставщику возможность передачи своих обязанностей на основе договора без согласия конечного пользователя (пункт k) статьи 719 Гражданского кодекса),
· позволяющие поставщику изменять в одностороннем порядке условия договора, в том числе характеристики услуги (части (2), (4) статьи 4, пункт d) статьи 9, часть (2) статьи 10, пункт f) статьи 11 Закона №105/2003; пункт d) статьи 718 Гражданского кодекса),
· позволяющие поставщику изменять в одностороннем порядке условия договора, доведенные до сведения конечного пользователя в письменном виде (на прочном носителе в форме документа) посредством договорных условий в электронном формате, в отношении которых конечный пользователь не выразил свое согласие, а также позволяющих ему пренебрегать правом конечного пользователя на предварительное предупреждение в письменном виде в течение разумного срока, не позднее чем за месяц до вступления в силу этих изменений, а также на информирование о его праве расторгнуть договор без уплаты штрафных санкций (возмещений) в случае его несогласия с новыми условиями (части (2)-(3) статьи 58 Закона №241/2007),
3. излагать условия договора простым, понятным языком, при этом, чтобы условия легко читались (часть (3) статьи 4, пункт b) статьи 11, часть(6) статьи 20 Закона №105/2003),
4. предоставлять в распоряжение абонента договорные условия таким образом, чтобы реально предоставить ему возможность ознакомиться с ними до заключения договора, учитывая надлежащим образом используемое средство сообщения (часть (3) статьи 712 Гражданского кодекса),
5. испрашивать прямое согласие абонента о любой другой дополнительной плате по отношению к той, при помощи которой оплачивается основное договорное обязательство поставщика. Дедукция согласия путем использования систем заранее определенных опций (предварительное информирование на Интернет-сайтах) является несправедливой, поэтому в случае если поставщик не получил прямо выраженное согласие абонента, но сделал вывод о нем, используя автоматически включенные опции, которые абонент должен отклонить во избежание внесения дополнительной платы, поставщик должен вернуть эту плату, если абонент требует ее возврата (пункт c) статьи 11 Закона №105/2003),

В целях соблюдения экономических интересов конечных пользователей (часть(2) статьи 10 Закона №105/2003), а также принимая во внимание то, что услуги электронных коммуникаций должны предоставляться на условиях конкуренции (часть (3) статьи 19 Закона №241/2007), поставщикам услуг электронных коммуникаций общего пользования рекомендуется исключить из своей деятельности следующие действия (Директива 2005/29/CE о нелояльных практиках предприятий на внутреннем рынке по отношению к потребителям):
1. предложение закупки определенной услуги по заявленной цене без указания того, что существуют разумные причины, на основе которых поставщик может определить, что не сможет поставлять соответствующую услугу по заявленной цене в течение определенного срока, учитывая надлежащим образом запущенную услугу, масштаб рекламы и заявленную цену (реклама-капкан) (неправомерная торговая практика – пункт 5 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
2. предложение закупки определенной услуги по заявленной цене и последующий отказ от принятия заказа по этой цене с намерением запуска новой услуги (капкан и изменение назначения) (неправомерная торговая практика – подпункт (b) пункта 6 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
3. ложные заявления о том, что определенная услуга будет доступна только в течение короткого срока или только на определенных условиях в течение короткого срока, с целью оказания воздействия на немедленное принятие решение конечными пользователями и лишения их права на необходимое время для обдумывания и возможности сделать выбор со знанием дела (неправомерная торговая практика – пункт 7 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
4. представление прав, которыми конечные пользователи обладают на основании закона, в качестве отличительной характеристики своего предложения (неправомерная торговая практика – пункт 10 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
5. утверждение того, что услуга может увеличить шансы заработка в азартных играх (неправомерная торговая практика – пункт 16 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
6. распространение фактически неточной информации об условиях рынка или о возможности нахождения услуги с тем, чтобы побудить абонента приобрести услугу на менее благоприятных условиях, нежели нормальные условия рынка (неправомерная торговая практика – пункт 18 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
7. утверждения в рамках торговой практики о том, что будет организован конкурс или будет предоставлена возможность выиграть приз без предоставления указанных призов или их эквивалентов (неправомерная торговая практика – пункт 19 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
8. описание услуги как „бесплатная”, „бонус”, „беспошлинная” или при помощи равнозначных понятий в случае, когда конечному пользователю приходится нести другие расходы, помимо неизбежных расходов, вытекающих из торговой практики и предоставления услуги (неправомерная торговая практика – пункт 20 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
9. осуществление частных визитов по месту жительства конечного пользователя, игнорируя его просьбу ухода или невозвращения, за исключением законных ситуаций и в оправданной мере, согласно законодательству, в целях выполнения договорного обязательства и в допустимой мере (агрессивная торговая практика – пункт 25 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
10. осуществление повторных и нежелательных запросов по телефону, факсу, электронной почте или при помощи других средств общения на расстоянии, за исключением законных ситуаций и в оправданной мере, согласно законодательству, в целях выполнения договорного обязательства и в допустимой мере (агрессивная торговая практика – пункт 26 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
11. включение в рекламу прямого призыва, адресованного детям, к приобретению предложенных услуг либо в целях убеждения родителей или других взрослых приобрести предложенные услуги (агрессивная торговая практика – пункт 28 Приложения I Директивы 2005/29/CE);
12. создание для конечных пользователей ложного впечатления того, что они получили или получат, при условии осуществления определенных действий, выигрыш, приз или иную подобную выгоду в случае если: (a) не существует никакого приза или подобной выгоды, либо (b) действие, которое необходимо осуществить, чтобы выиграть приз или иную подобную выгоду, обусловлена выплатой определенной денежной суммы или осуществлением определенных расходов (агрессивная торговая практика – пункт 31 Приложения I Директивы 2005/29/CE).

Лично считаю что наконецто Агенство взялось за дело, конечно же одно дело сказать другое сделать - но надо же с чегото начинать.
Так что Уважаемые друзья - не забываем с первого числа изменять договорные обязонности сторон а также конформироваться новым законодательным нормам.
Может наконецто получеться у нас работать правельно и благородно - с пользой для общества а не думая только о финансовых благах данной деятельности.
Всем удачи и огромного терпения.
В непостоянтсве - постоянства. :)

Аватара пользователя
Mistakila

 
Сообщения: 597
Зарегистрирован:
28 апр 2005, 10:40
Откуда: местный

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение Mistakila 29 янв 2010, 09:52

Молдавские поставщики услуг по обмену компьютерными данными будут обязаны к середине 2010 г. обеспечить сохранность в течение 90-180 дней и расшифровку любой информации, проходящей через их сети. Это предусматривает вступивший в силу закон "О предупреждении и борьбе с преступностью в сфере компьютерной информации".

Как передает "ИНФОТАГ", к борьбе с преступностью в информационных сетях привлекаются практически все силовые структуры, в том числе МВД и Центр по борьбе с экономическими преступлениями коррупцией. Генпрокуратура координирует и руководит уголовным преследованием, а Служба информации и безопасности проводит оперативно-розыскные мероприятия в этой области.

По требованию данных органов поставщик услуги должен предоставить все данные о пользователях, которые помогут идентифицировать клиента, в том числе информацию об своих партнерах - поставщиках услуг, через которые проходят интересующие службы информационные потоки.

Закон позволяет компетентным органам Молдовы предоставлять информацию о пользователях компьютерными сетями и их сообщения другим государствам.

Определение понятия "компьютерное преступление" законом не дано, но он обязывает правительство в трехмесячный срок представить парламенту предложения по гармонизации действующего законодательства.

Справка "ИНФОТАГ": Международные эксперты считают, что в ближайшее годы влияние информационных сетей на политику и экономику государств увеличится в разы. В качестве аргументов они приводят "погромы резиденции президента и парламента 7 апреля 2009 г., организаторы которых активно использовали Интернет и SMS сообщения".
Источник: "ИНФОТАГ"

Аватара пользователя
Igoras
Moderator
Moderator
 
Сообщения: 3248
Зарегистрирован:
22 окт 2003, 20:27
Откуда: Кишинев, Starushka.net

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение Igoras 29 янв 2010, 20:22

видел новость, ржал.... если у меня в сетке трафик порядка 10 тб в месяц, это 60 тб за полгода, страшно подумать, где можно все это хранить на уровне провайдера? даже винты гугла думаю меньше, чем надо тому же телекому на хранение ВСЕГО трафика... а еще его надо каким-то образом РАСШИФРОВАТЬ :)

Скорее всего все ограничится сохранением почты, которая будет принудительно бегать через какой-то мейл-прокси (кажется, это уже и так делают старнет и телеком), а так же возможно принудительный хттп-прокси, который будет сохранять историю, а возможно и данные, отосланные в интернет от пользователя (чтобы можно было преследовать тех, кто слишком жестко высказывается против нынешней власти). Ну и как вариант еще и какой-то сниффер для ИМ-клиентов, которые можно легко расшифровать...

В общем прощай быстрый серфинг, потому что прокся явно будет ложиться под числом запросов, а так же прощай свобода слова и все такое... конечно и раньше можно было при желании выяснить на форуме адрес того, кто это написал, и потом найти его физический адрес через провайдера, но нынешние методы нынешней власти, которая вроде бы как либеральная, уж больно напоминает те самые тоталитаристские, но даже не те, от которых, как они сами утверждают, мы вроде как бы избавились в прошедшем году (там одно название было), а скорее те, настоящие, которые в 30х годах были популярны в некоторых странах...

Аватара пользователя
KirillTs

 
Сообщения: 962
Зарегистрирован:
11 дек 2006, 11:29

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение KirillTs 29 янв 2010, 21:34

KirillTs Тоже хотел высказаться по этому вопросу, но подумав над тем, что он хотел сказать, взвесив все за и против, решил этого не делать =)
P.S.
Тихо пою гимн

Аватара пользователя
Igoras
Moderator
Moderator
 
Сообщения: 3248
Зарегистрирован:
22 окт 2003, 20:27
Откуда: Кишинев, Starushka.net

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение Igoras 30 янв 2010, 00:26

KirillTs,
а я че, я ниче :) это ж только к лету вроде бы...

А вообще...
форум писал(а):Igoras
Moderator
...
IP: 192.165.213.xxx

ripe.net писал(а):route: 192.165.213.0/24
descr: Route for customer Reuters

Аватара пользователя
KirillTs

 
Сообщения: 962
Зарегистрирован:
11 дек 2006, 11:29

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение KirillTs 30 янв 2010, 01:25

Да, тут не подкопаешься, "приват" и баста 8)

Аватара пользователя
rbspeeze

 
Сообщения: 44
Зарегистрирован:
18 ноя 2006, 06:52
Откуда: Кишинёв(DaxiNet)

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение rbspeeze 10 окт 2010, 08:42

13 Октября последний день...)
В непостоянтсве - постоянства. :)

Аватара пользователя
Igoras
Moderator
Moderator
 
Сообщения: 3248
Зарегистрирован:
22 окт 2003, 20:27
Откуда: Кишинев, Starushka.net

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение Igoras 16 окт 2010, 05:06

А что должно было случиться 13 октября? а то как-то неожиданно в этот день прикрыли торрентс.мэдэ :)

Аватара пользователя
Lxtik1

 
Сообщения: 2
Зарегистрирован:
18 окт 2010, 16:12

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение Lxtik1 18 окт 2010, 16:27

..
Последний раз редактировалось Lxtik1 22 окт 2010, 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).

Аватара пользователя
KirillTs

 
Сообщения: 962
Зарегистрирован:
11 дек 2006, 11:29

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение KirillTs 18 окт 2010, 22:34

=) точно посодют....

Аватара пользователя
Lxtik1

 
Сообщения: 2
Зарегистрирован:
18 окт 2010, 16:12

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение Lxtik1 19 окт 2010, 00:01

..
Последний раз редактировалось Lxtik1 22 окт 2010, 21:16, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Igoras
Moderator
Moderator
 
Сообщения: 3248
Зарегистрирован:
22 окт 2003, 20:27
Откуда: Кишинев, Starushka.net

Re: Закон и Операторы связи.

Сообщение Igoras 19 окт 2010, 00:24

а что, качали СР и теперь испугались?


Вернуться в Домовые сети

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron